Consciousness After Death?

By Professor Preben Plum
Stacks Image 19955
Danish (1996)
Stacks Image 19956
Åndernes Magt ("The Power of The Spirits") - A Danish TV Broadcast about Professor Preben Plum (2000)

gb Consciousness After Death?


By Professor Dr. Med. Preben Plum

Scientists believe that consciousness is produced by the brain in the same way as electricity is produced by a dynamo and that therefore, consciousness must disappear with the brain.

How does consciousness communicate with its surroundings?
"Using the five senses and the neuro-muscular system" is the answer you get from science. However, it has always been believed, and it has now been proved, that people can pick up impressions from their surroundings and are able to influence their surroundings by means of certain unknown and unexplained abilities.

We know that the function of these abilities is independent of time and of distance, that about 50% of adults have had a few involuntary experiences of this kind, and that in a very few people, these abilities are so advanced that they are able to use them voluntarily. These very rare people could be called "psychic geniuses"; their importance for proving the reality of the unexplained psychic abilities cannot be emphasized enough: They are able to prove their abilities by repeatable, controlled experiments, and the whole of their lives is usually a continued demonstration of these abilities.

The most common unexplained sensory abilities are telepathy, clairvoyance, prophecy, psychometry, and the most common unexplained "motor" skills are the ability to influence physical matter by psychic means, to produce instantaneous healing of organic disease, 'Poltergeist' phenomena, and spiritualistic phenomena. Other important phenomena to be considered are out-of-the-body experiences, near-death experiences, and death experiences.

The existing literature is overwhelming and convincing; the author's own experiments and experiences are modest and are described elsewhere. These experiments have led to the following conclusion: Although our consciousness is being influenced by our brain, it has not been shown that it was created by the brain in the way electricity is produced by a dynamo.


Danmark Bevidsthed efter døden?


Af Professor Dr. Med. Preben Plum

Videnskabsfolk tror, at bevidstheden bliver skabt i hjernen på samme måde som elektricitet bliver skabt af en dynamo, og derfor må bevidstheden forsvinde sammen med hjernen.

Hvordan kommunikerer bevidstheden med omgivelserne? "Ved hjælp af de fem sanser og det neuro-muskulære system" lyder svaret fra videnskaben. Hvorom alting er, så er det altid blevet troet og nu også bevist, at mennesket kan opfange indtryk fra omgivelserne og er i stand til at påvirke omgivelserne ved hjælp af ukendte og uforklarlige evner.

Vi ved om disse evner, at de fungerer uafhængig af tid og afstand, og vi ved, at 50 procent af voksne har haft ufrivillige oplevelser af denne slags, og at nogen få personer besidder evnerne i en sådan grad, at de er i stand til at bruge dem af deres egne fri vilje. Disse få, sjældne personer kunne kaldes psykiske genier; deres vigtighed for beviset på eksistensen af de uforklarlige psykiske evner kan ikke blive understreget nok: De er i stand til at bevise deres evner ved gentagede og kontrollerede eksperimenter, og hele deres liv er som regel en kontinuerlig demonstration af disse evner.

De mest almindelige uforklarlige sanse-evner er telepati, clairvoyance, profetier, psykometri, og den mest almindelige uforklarlige "motor"-evner er evnen til at påvirke fysisk stof med psykiske midler, at bevirke den øjeblikkelig helbredelse af organisk sygdom, 'Poltergeist'-fænomener, og spiritistiske fænomener. Andre vigtige fænomener er ud-af-kroppen-oplevelser, nær-døds-oplevelser og døds-oplevelser.

Litteraturen er overvældende og troværdig; forfatterens eksperimenter og erfaringer er beskedne og er blevet beskrevet andre steder. De har ledt til følgende konklusion: Selvom vores bevidsthed bliver påvirket af vores hjerne, så er det ikke blevet vist, at den er skabt af hjernen på den samme måde som elektricitet er skabt af en dynamo.


Preben Plum
Professor Preben Plum (August 31, 1906 - January 27, 2002) was from 1943 to 1976 Director of the Department of Paediatrics at Rigshospitalet (University Hospital), Copenhagen, Denmark. He was the foremost Danish researcher of after-death phenomena.
Danmark Åndernes Magt - Afsnit 9 (optaget i år 2000)
"The Power of The Spirits" - A Danish TV Broadcast from 2000 about Professor Preben Plum